Its time to unlock PlantScience reward points! Collect Now
ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ.

ನೀವು ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸವಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ, ಗಣೇಶಯ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥೆಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಬರಹಗಾರರು. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಹಲವಾರು

Sibling Rivalry in Plants

Sibling Rivalry in Plants

If you have a sister or brother, you will fondly remember the silly fights you had as a child. In the case of plants, do you think sibling rivalry exists? K.N. Ganeshaiah is a polymath who has contributed a vast number of papers and articles in botany and agriculture. Ganeshaiah is a retired professor of agriculture

Do Plants Produce a Slippery Substance To Keep Ants Away?

Do Plants Produce a Slippery Substance To Keep Ants Away?

Although the ants often mutualize with seed dispersals for plants, they rarely participate in pollination. More often than not, when it comes to flowers, the ants negatively affect crops that act as nectar thieves and scare away with their aggressive presence of legitimate pollinators. Therefore, it is useful for nectar plants to develop mechanisms that

Is Watermelon a Fruit or a Vegetable?

Is Watermelon a Fruit or a Vegetable?

Watermelons first appeared about 5,000 years ago in South Africa, and there are still many wild varieties, from sweet to bland and bitter. They spread out and were cultivated by the year 2000 BC and became a common food in ancient Egypt. The hieroglyphs on buildings from that time telling stories of watermelons are one

Do Plants Favour Relatives?

Do Plants Favour Relatives?

How Root Exudates Play a Major Role in Plant Survival One of the most interesting things about nature is the study of how plants have evolved defence mechanisms to contend with a harsh and unforgiving environment. Like all living things, plants must constantly defend themselves against predators, parasites, harmful bacteria, and other threats. They have

Mushrooms with Medicinal Values

Mushrooms with Medicinal Values

Though some may dismiss medicinal food, medical researchers have demonstrated how prescribed diets can be used to reduce health risks. Mushrooms are one such functional food. There are currently 38,000 medicinal mushroom species that have been discovered and classified. Certain fungi and their extracts have even been shown to have anti-cancer properties due to their

Can Ants Shrink and Regrow Their Brains?

Can Ants Shrink and Regrow Their Brains?

For most ant colonies, there is a simple hierarchy: a single queen lays all the eggs, and a caste system of workers manages everything else – food gathering, baby ants, war, etc. The rest of the ants are sterile, only males & queens can reproduce. The colony normally dies when the Queen dies. The Indian

EDIBLE FUNGI YOU WOULD LOVE

EDIBLE FUNGI YOU WOULD LOVE

In continuation of our series on edible mushrooms, especially some of whom you would find in high-end supermarkets and restaurants, you would love what we are discussing today. Check out our series on mushrooms on our blog (link in bio). Saffron Milkcap This mushroom often surprises people when they see an orange mushroom covered in

The Edible Rainbow

The Edible Rainbow

People often assume that all the coloured mushrooms are poisonous. Although the idea of this colour code cannot be entirely denied or avoided, the truth is that when it comes to these edible fungi, there are a lot of misconceptions that need to be clarified. So, let’s bust the myths around edible fungi. Scarlet Elfcup

5 Most Poisonous Mushrooms

5 Most Poisonous Mushrooms

Mushrooms are enjoyed by many people all over the world, and are a divisive food that diners either love or despise. Those who enjoy eating fungi, on the other hand, must be cautious about which mushrooms they consume, as approximately 30 wild species are known to be consistently fatal due to high levels of toxicity,

How Birds Help Study Mercury Contamination

How Birds Help Study Mercury Contamination

Did you know we study Mercury contamination by assessing bird feathers? The contamination of our ecosystem by Mercury is growing every day and its impact needs to be measured. Studies show Mercury is a global pollutant and mostly for wetlands. Birds aid in the biomonitoring of mercury in our ecosystem. Scientists research few bird species

How Plants Use Resin to Protect Themselves from Injury

How Plants Use Resin to Protect Themselves from Injury

It is truly wonderful how all living beings have evolved to protect themselves from threats. Even plants have evolved to come up with superb defence strategies that keep them properly safe and protected from a wide variety of serious threats. Resin is an organic compound that is generally produced by specific trees in response to

Strategies to Deter Nectar Thieves

Strategies to Deter Nectar Thieves

Can plants use techniques to keep unwanted guests away? Kind of enforcing boundaries where they keep certain visitors out while attracting others? It seems that way when you see the plight of ants that try to steal sweet nectar away from them. Although the ants often mutualize with seed dispersals for plants, they rarely participate

Say Good-Bye to Chaffed, dry hands

Say Good-Bye to Chaffed, dry hands

This ultra-nourishing hand cream moisturizes and revitalizes the skin, making your hands soft and hydrated. One-of-a-kind composition helps to keep bacterial infections at bay. This cream, made entirely of natural ingredients, is a customer favorite that instantly nourishes, soothes, and hydrates sensitive skin while restoring the skin’s pH balance. Plant Science hand cream’s rich herbal

How Does the Octopus See Colour?

How Does the Octopus See Colour?

We know that octopus is a very smart marine creature. Octopus’ level of self-expression, problem-solving, and astuteness is very high. Of course, vision is a very crucial part of living life. An earthworm is a successful creature, yet the earthworm is blind. In the case of octopuses, they had only a single type of photoreceptor.

Fight Dry Skin this Summer

Fight Dry Skin this Summer

This mid-COVID summer is going to be way more difficult to deal with. The rising levels of humidity and temperature are not on good terms with the mandatory mask regime. But I have a few little tips for you so that you rock through the summer without becoming prone to any health concerns. Don’t Let

Stories That Mummified Parrots Tell

Stories That Mummified Parrots Tell

According to a recent study of mummified parrots discovered in high altitude desert areas of South America, researchers were able to transport prized birds through vast and complex trades as early as 900 years ago. Outside of the house in the Amazon rain forest, in the north of Chile in the Arid Atacama Desert, were

A perfect gift for your loved ones -PlantScience Carebox

A perfect gift for your loved ones -PlantScience Carebox

Gift your mother a plant, or a PlantScience Carebox We’re all here because of our Moms and for those of us who are Moms, having kids is like having our hearts walk around outside our bodies. Whether a woman is a Mother or not, the aspect of the divine feminine principle, Shakti, is ever-present with

Ancient Uses of Plant Resin

Ancient Uses of Plant Resin

Natural resin is one of the most versatile substances that you can find. It is a sticky substance that is secreted generally by coniferous trees as a means of protection. It is toxic towards insects and herbivores and helps to keep the tree protected from harm. Resin has been harvested and used by humans since

Natural Immunity Builders

Natural Immunity Builders

This pandemic showed us that good immunity is much better than modern medicine. Immunity is the capability to fight with harmful effects of microbes. There are many medicines to improve your immunity but some foods, fruits, vegetables, and species are the natural ways to boost your immunity. Here are a few of them. Ghee has

Light-Emitting Watercress For Future Streetlamps

Light-Emitting Watercress For Future Streetlamps

Did you ever think that the roads to the future could be brightly lit by trees? Of course, none of us ever thought that watercress plants would replace street lamps. Science has evolved, and experts have included specialized nanoparticles into the watercress plant. Mainly, it is inserted in the leaves, which can glow for four hours.

Five immunity-boosting superfoods

Five immunity-boosting superfoods

Now that we are all aware of the importance immunity levels have in our recovery, thanks to the current state of health awareness, we bring you the superfoods you can rely on to help build your immunity naturally. Though these foods can help you, they are by no means a substitute for the medications your

Trees Talk Through an Ancient ‘Otherworld’ Network

Trees Talk Through an Ancient ‘Otherworld’ Network

WWW is an immensely popular abbreviation in the current world. But the trees are giving a very interesting turn to the concept of WWW.  According to ancient beliefs, trees can talk among themselves. But the entire process is seemingly new to the science world, as it is still exploring this. Deep under the layers of

Nature’s biggest oxygen producer

Nature’s biggest oxygen producer

The current crisis regarding oxygen cylinder unavailability is not unknown to anyone. However, as nature prepares us for the tough times, it also provides ways and ingredients in our venture to get out of the crisis. All we need to do is be aware and keep our eyes and ears open all the time. Let’s

Nature’s cure

Nature’s cure

PlantScience blog is an insightful discussion to understand and explain the science behind the great success of plants – how plants live, survive. Nature at its best is a great repository of knowledge and most of it is still a mystery to our minds. However, at Atrimed PlantScience, we have willed ourselves to research, understand the best-kept

Is Glass Gem Corn Real? Can You Eat It?

Is Glass Gem Corn Real? Can You Eat It?

There aren’t many vegetables with a Facebook page, let alone one with nearly 19,000 followers, but “Glass Gem” corn is one of a kind. Because of its translucent, rainbow-coloured kernels, it became an Internet sensation. Growers of Glass Gem claim that the crop has inspired thousands of people to participate in seed saving and reconnect

The Contagious Yawners

The Contagious Yawners

One simple yawn and you get tagged as lazy. However, the science behind the simple yawn is not as easy. Robert Provine, professor of neuroscience and psychology at the University of Maryland, Baltimore County, said that there is still no consensus about the purpose of the yawning process. Since the beginning of the 1980s, Provine

Skincare secrets from PlantScience

Skincare secrets from PlantScience

Healthy skin is like a way to happiness. The radiance of your skin can boost your confidence. However, not always it becomes possible to spend hours on an intensive skincare routine. Thus, today I have brought together ten tips, following which will help you get healthy skin. Before getting started, this is a skincare routine.

How males trick females!

How males trick females!

No. We are not trying to lure you in with a tricky headline! Among Topi antelopes that live on the savannahs of Africa, Dr. Jakob Bro Jorgensen of the University of Liverpool, UK, found this interesting behaviour. As the savannah gives little space to hide for the predators like lions, leopards and cheetahs, they have

Do Plants have Doll’s Eyes?

Do Plants have Doll’s Eyes?

If you are walking alone by yourself in the Midwestern or Eastern United States or Eastern Canada, you will encounter a strange phenomenon of hoards of eye-balls looking at you out of nowhere. Do not mistake them for being a prank or wonder if someone collected doll’s eyes and hung them up on a tree.

Do Cows have Inbuilt Compasses?

Do Cows have Inbuilt Compasses?

Yes. You read it right! Strangely enough, for centuries, people have not noticed this enough until someone figured it out. Seems like the bovine folk might have more knowledge than we assume about the Earth’s magnetism.  While some experienced farmers would explain this alignment of cows standing in the North-South direction as a way to

Why Do Crocodiles Swallow Stones?

Why Do Crocodiles Swallow Stones?

When you are a crocodile, your diet has many things that are not at all easy. Whether it is the decaying carcasses you find or the smaller animals you manage to capture, you are bound to have digestive issues. How can a crocodile help itself with digestive problems? Let me explain. We already spoke at

The Holy Myrrh, Guggul and Incense

The Holy Myrrh, Guggul and Incense

Ever wondered where your incense comes from? Did you know that guggul is a resin secreted by the Mukul myrrh tree (Commiphora mukul), which grows in India, Central Asia, and North Africa? In India, incense sticks are a critical element in most Hindu celebrations. During pujas and festivals, incense sticks or dhoop are used liberally.

Gardenia Gummifera – Dikamali

Gardenia Gummifera – Dikamali

Gardenia gummifera L.f. (Family: Rubeacea) is used in the indigenous system of medicine to cure many diseases. The herb, named Gardenia Gummifera – Dikamali is used in the treatment of wounds, skin diseases, fever, stomach pain, etc. The herb has different names, like resin, telbampa, bikke, etc. So, do not get confused when you see

Medicinal Benefits of Asafoetida, An Edible Gum-Resin

Medicinal Benefits of Asafoetida, An Edible Gum-Resin

Indian cuisine relies on a vast battery of spices – and hing plays an integral part. Native to Afghanistan and Iraq, #Asafoetida (Ferula asafoetida/Hing) is the dried sap obtained from the roots of Ferula plants and is a flavouring agent for food. #Hing is acquired in molten form and further processed into a consumable product. Several flavours of

Glowing Fish & Green Fluorescent Proteins

Glowing Fish & Green Fluorescent Proteins

First discovered in 1665 by Robert Hooke, the cells are the basic unit of life. Well, we all know that! Also, we know about the various advancements in theories and information about these units and other micro-organisms, which got discovered with time. Yet, there is a lot more to know about the mysterious nature. One

Why Plant-Based Healing Is Good For Your Skin

Why Plant-Based Healing Is Good For Your Skin

The market is currently flooding with skincare products ranging from organic to synthetic. Many of these products promise to provide instant results. While some of them may work as said, they may not necessarily be the right choice for your skin. The debate between synthetic and natural products has been going on for some time

Do pitcher plants trap salamanders too?

Do pitcher plants trap salamanders too?

We know that pitcher plants are carnivorous as they have modified leaves called traps. These traps include the prey-trapping mechanism and feature a cavity comprising digestive liquid. The traps are formed by the specialized leaves and these plants make the best use of their nectars to attract their prey. Understanding Things about Pitcher Plants’ Chosen

How to rejuvenate your skin naturally

How to rejuvenate your skin naturally

 The summer is almost here. As much as I like it with all the visits to beaches, tall glasses filled with juices and the summer breeze, I also get tensed about my skin. It’s the time of the year when you can’t stay inside the blankets anymore or cover your dry skin underneath the warmth

DIY skincare techniques for healthy skin

DIY skincare techniques for healthy skin

Do you want to get healthy skin without burning a hole in your pocket? Then these DIY skincare techniques can help you to achieve the skin of your dreams. While your kitchen might be equipped with all that your skin needs, not everything is cut-out to apply on your skin. Thus, I have created a

5 best plants for your skin

5 best plants for your skin

The royal poinciana tree in my garden is blooming. The gorgeous red flowers have added panache to the elegance of it. But honestly, it is not only about how beautiful my plants make my backyard look. I’m somewhat more interested in knowing the beneficial properties that the plants come with. And knowledge is the key

Natural, Beautiful YOU

Natural, Beautiful YOU

Beauty trends come and go, but one set to turn the industry on its head in 2021, according to social media platform Pinterest, is skinimalism. The movement, highlighted in its Trend Prediction Report, refers to how women are embracing a more sustainable, pared-down beauty routine, one that has been gaining momentum since the start of

Fascinating reproduction methods in plants

Fascinating reproduction methods in plants

Plants are categorized depending on two reproductive systems, such as spores or seeds. The result of the reproduction is to continue with their species. Reproduction in plants can fall into two categories, sexual or asexual. The process of reproduction by the fusion of gametes to form offspring is known as sexual reproduction. The process which

Is Coconut Oil Good for Your Skin?

Is Coconut Oil Good for Your Skin?

While some complain that the oil can block the pores on our body and cause blackheads, we explore some real claim backed by research about coconut oil and how it can help your skin. Skin, being the largest organ of the body, functions as the necessary interface between the internal and the external environment. Our

Glow with PlantScience this summer

Glow with PlantScience this summer

The wedding season is here. As you browse through your wardrobe for that perfect lehenga to wear on your best friend’s wedding, or that stunning suit to wear to your colleague’s sangeet, don’t forget about your skin. Although, skincare should be a part of your daily routine, “Tough times call for tough measures”. If you

5 great spices for glowing skin

5 great spices for glowing skin

India is a land of spices and how we love our spices is a well-known secret. Did you know that spices can help us with our skin too? Spices are concentrated sources of antioxidants and some have been studied for therapeutic properties. Most of these spices are available in our kitchen and are traditionally used

Simple home remedies for skin care

Simple home remedies for skin care

Though it protects our body with fervor, your skin is one of the most sensitive organs in the human body. Easily exposed to the elements, your skin tends to effected easily. With winter wrecking havoc and summer around the corner, you must be looking for some simple tips for taking care of your skin with

When life gives you lemons…

When life gives you lemons…

When life gives you lemons, you can made a good jar of lemonade and thank your stars. Or check out these interesting things we can do with lemon! Lemon is the one of the extensively used natural product when it comes to using for #skincare. As natural as it gets, lemon can help your skin

Unconventional love stories from India

Unconventional love stories from India

Valentine’s day has finally approached. A day to bestow love and admiration upon that every person who holds a special place in your heart. And, whose presence has been marked with golden letters in your life. Several stories are there surrounding this special day, and the bond of love, in general. But today, I am

Valentine and Kamadeva, the Indian Cupid

Valentine and Kamadeva, the Indian Cupid

The most delightful season of the year, Spring is here! And I could not be more excited. As the flowers have started blooming in my backyard garden, I can sense the arrival of the day-of-love just around the corner. Don’t you? Valentine and the Indian Cupid Valentine’s day often gets connected with the Cupid —

Do plants attract suitors by their flashy colours?

Do plants attract suitors by their flashy colours?

Relationship between Colors Of Flower And Insects We all admire the beautiful colors of various flowers. Colors play a huge role in determining the flower. The beautiful colors in red roses, and happy yellow sunflowers, are seen because of the same reason people have black or blonde hair. Have you ever wondered about the origin

How Does Breathing Through One Nostril Affect Cognitive Abilities?

How Does Breathing Through One Nostril Affect Cognitive Abilities?

For most of us breathing is done involuntarily. But what if we can actively control breathing? Breathing helps in modulating the cortical neural activity, and several breathing exercises are said to have purported to have effects on the cognitive and emotional functions. The relative nostril efficiency is related to the hemispheric EEG performance and difference

Why Do People Feel Irritated by Screeching Sound on Metal/ Blackboard?

Why Do People Feel Irritated by Screeching Sound on Metal/ Blackboard?

Unpleasant sounds more often trigger negative responses. Think of the time when you start spinning your fork around the spaghetti to enjoy the full-filling platter. And accidentally, it scraps your plate even before you get a chance to grab one or two spaghetti strands. As a result, the unpleasant sound you hear ultimately distracts your

Plants can moan

Plants can moan

If you have been following our blog for sometime, you would have read about the various skills plants have which we couldn’t believe existed before – Plants have vision, can hear sounds, can experience pain and many more such capabilities that make us respect them more. Today, we will know about the distress call plants

17 orange facts you didn’t know

17 orange facts you didn’t know

Oranges are associated a lot more than just a fruit or a citrus juice solution. Since thousands of years oranges have gained quite a bit of popularity in evoking various associations like being wealthy, symbol of fertility, abundance, immortality, longevity and beauty. In the Middle Eastern cultures people have always loved orange trees and fruits.

Aphrodisiac properties of the Rhino horn

Aphrodisiac properties of the Rhino horn

Today, in our PlantScience animal facts series, we will explore a common misconception for which an entire species had to pay the price and is on the brink of extinction – Rhinoceros. Did you know the word rhinoceros comes from the ancient Latin & Greek words ‘rhino‘ which means nose and ‘keras‘ which means horn?

Honey producing cattle – Aphids

Honey producing cattle – Aphids

Aphids are herbivores. They suck plant juices out of the leaves, stems, or roots of plants. The juices they drink often have much more sugar than protein. These little colonies of small bugs live around a plant and mostly try to hide from our sight. But they generate special interest for other interesting creatures –

Marsupials & the power of 3!

Marsupials & the power of 3!

When it comes to reproduction we are learning that the animal world is far more complicated than we would like to imagine. In today’s post, we will learn about the amazing anatomy of one of our favourite animal species – Kangaroo. Did you know that all marsupials (mammals which carry and tend the young in

Can Tongue Smell Like Nose?

Can Tongue Smell Like Nose?

We understand that it sounds funny, but new research suggests that the taste buds in your tongue can smell food like your nose does. It was always clear that taste and smell go hand in hand when detecting food flavor components. However, the new study by the neuroscientists of the Monell Chemical Senses Center in

Why Does Dry Spaghetti Break Into Three Pieces, Not Two?

Why Does Dry Spaghetti Break Into Three Pieces, Not Two?

Did you ever snap a bunch of dry spaghetti before putting it in the pan? You will see that the small piece of spaghetti flies off here and there in tiny bits. But isn’t it fascinating to see that the spaghetti breaks into pieces of more than two? It has never happened that you will

The Parental Imprint

The Parental Imprint

Every member of the species carries some part of its parent in it self and it is almost certain that the parents come together in contributing their share to the child. However, in some cases it is quite different. In our series on strange reproduction behavior in animals, today we will examine the special fertilizations

Is virgin birth possible?

Is virgin birth possible?

This question has left many of the scientists bewildered until they found out about the virgin birth situations and explained to us all. While it is not common among the larger mammals or the species we observe every day, parthenogenesis, most commonly known as ‘Virgin Birth’, is a form of asexual reproduction in which a

How do sunflowers chase the Sun?

How do sunflowers chase the Sun?

One of the most fascinating flowers on Earth that trace the movement of a star so systematically is the sunflower. If you have ever been in a sunflower field on a sunny morning, you would experience sheer joy as the flowers warm up to the Sun and follow its path. We all know that the

7 facts you didn’t know about your Christmas tree

7 facts you didn’t know about your Christmas tree

Did you know Christmas trees are not just a Christmas tradition alone? For ages people in many countries believed that having an evergreen would keep witches, evil spirits and illness away. Around the winter solstice, ancient people believed that the sun god was weak in this time but will come back healthy and powerful. Having

Do Cows With Names Give More Milk?

Do Cows With Names Give More Milk?

One of my fondest memories from my childhood is living on the farm with my grandparents. My granny used to wake me up early to go milk the cows to make my favorite kheer. She had names for every cow, know the age of the calves, what they liked, how naughty one was and stories

Chickens are smarter than you think!

Chickens are smarter than you think!

Poultry sector in India is valued at about Rs. 80,000 crore (2015-16) and the plan is to double it by 2022. Worldwide the opportunities commercial poultry farming offers is just growing. To enhance the success of yield and health of the birds, many researchers are burning the midnight oil and this led to some amazing

Do Chickens Prefer Beautiful People?

Do Chickens Prefer Beautiful People?

Chickens are popular across the globe as humans view them as a food source. They are used in various cuisines and usually found on farms, but this barnyard bird is a lot smarter than you think. But it’s not uncommon for animals to be anticipating towards humans, as one requires being scrupulous, and animals have

Is eating the mud good?

Is eating the mud good?

Have you seen children dig out and lick soil or a mud wall? Some pregnant women crave for the soil too. Ever wondered why does that happen? This behaviour of voluntarily consuming soil is called Geophagy. Did you know the father of medicine, Hippocrates (460-380 BC) made a reference to geophagy in pregnancy (Young, 2011)

Ants to the rescue

Ants to the rescue

We often do not credit plants for their smart behaviour. You would be amazed to know some facts about how plants can influence their environment to suit their purpose. We see a lot of co-operation between various species and how they work in tandem to fight an enemy. Plants can call for help and enlist

Peony facts you didn’t know!

Peony facts you didn’t know!

We know that Tree peony (Paeonia suffruticosa) is well known for its ornamental value but did you know about its edible oil, and medicinal properties? Other than giving beautiful flowers that are large, bright and grand, peonies are being studied for their medicinal uses. (We know that some variants of Tree peony produce flowers that

Turmeric – the divine herb & medicine

Turmeric – the divine herb & medicine

The latest research by archaeologist Arunima Kashyap at Washington State University Vancouver, who, along with Steve Weber, has been studying the cooking techniques of people in the Indus Valley Civilization has some interesting revelations. Arunima suggests that turmeric, along with Ginger, was a key ingredient in the Indian cuisine and used extensively by cooks in

Your lunch might be international!

Your lunch might be international!

Strange, as it may sound, it is true that many common items we consume as Indians daily might be from an alien land. Some even travelled continents and established themselves here in our country. Today, in our PlantScience Facts series, we will explore some of the common food items that are not local and we

Smelly feet are mosquito magnets

Smelly feet are mosquito magnets

When you are out in a public place with your friends, did you find some of them get stung by mosquitoes more often than others? You might have found it strange that mosquitoes seek out few people in particular in a group. You are right, there is a selective procedure being followed here and you

What is PlantScience?

What is PlantScience?

WHAT IS PLANTSCIENCE? PlantScience blog is an insightful discussion to understand and explain the science behind the great success of plants – how plants live, survive. Nature at its best is a great repository of knowledge and most of it is still a mystery to our minds. However, at Atrimed PlantScience, we have willed ourselves to research,

Skin-to-skin care for the newborn

Skin-to-skin care for the newborn

In the early 1970’s a new scare swept across Columbia with sudden spike in preterm-infant-mortality rates. When the mortality rate went up to 70% doctors and parents began to panic alike. Most of causes were identified as infections of respiratory problems and not being attended to well. Here is where the researchers found that preterm-babies

Joey and the changes in Kangaroo’s milk

Joey and the changes in Kangaroo’s milk

Kangaroos are one of the most fascinating mammals on Earth. Though physically limited to the Australian continent, they are well known across the world for their unique features – standing on hind legs, having a strong tail, ability to box, carrying their babies in their pouches and strong jumping capabilities. Today, we are going to

Why are invasive plants so successful?

Why are invasive plants so successful?

Invasive species grab the land from other species and grow and spread. Make it difficult for local species to survive. They extract nutrients from the earth, which belonged to others. But to do this, they need to overcome competition, fight against local animal predators, adapt to the local atmospheric conditions, smart use of local resources.

Invasive Species Of Plants in India

Invasive Species Of Plants in India

While most plants are local, we have some plants that spread across territories alien to them and grow aggressively. These are species that grow and spread quickly and have the potential to cause harm are called ‘invasive’. They can threaten plants, animals, or any other aspect of biodiversity. Invasive plant species are usually found in

7 pumpkin facts you didn’t know

7 pumpkin facts you didn’t know

Pumpkins facts & health benefits Pumpkins originated in North America around 5500 BC Pumpkins are fruits, not vegetables Pumpkins grow (almost) everywhere Pumpkin word originated from “pompions,” which meant ‘gross melons’ Pumpkins are 90% water Pumpkins are full of valuable nutrients, high in antioxidants Pumpkins are linked to a reduced risk of certain cancers They

Was Halloween started in India by Aryans and taken to Celtic region?

Was Halloween started in India by Aryans and taken to Celtic region?

“Place me in that deathless, undecaying world,where the light of heaven shines in everlasting lustre. . .Make me immortal in that realm . . . where the worlds are filled with light;in that realm of bliss let me realize my immortality.”– Rig Ved Samhita If you are celebrating Halloween, you must wonder if this is

  • 1
  • 2